Noorddijk Holstein Restauratie Architectuur

Projectrealisatie

Met het begeleiden van restauratieprojecten wordt het realiseren van het totaal restauratieplan bedoeld. Het onderscheid met nieuwbouwprojecten wordt gevormd door het waarnemen van de concrete structuur tijdens de uitvoering van de werken. Weggetimmerde onderdelen kunnen van invloed zijn op de realisatie van het project. Bovendien wordt de technische toestand van het pand pas eenduidig inzichtelijk op het moment dat onderdelen van het gebouw blootgelegd worden.

Het bureau voert de directie over het totale bouwproces. Dit begint met de aanbesteding en vervolgens het beoordelen van de ingediende begrotingen. 

Tevens wordt met de laagste inschrijver prijsoverleg gevoerd, hetgeen leidt tot de prijsafspraak van het werk. Het gehele proces van de prijsvorming gebeurt in nauw overleg met de opdrachtgever. Nadat overeenstemming over de prijs is bereikt volgt de gunning.

Na de bouwstart voert het bureau de directievoering. Daarbij worden regelmatig verslagen geleverd van de voortgang, de kwaliteit en de kosten van de werken. Tot slot leidt de begeleiding van de werken tot de oplevering.

Indien gewenst kan het bureau ook het toezicht op de werken uitvoeren.